Ang tuig 2001 (MMI) usa ka komun nga tuig sa kalendaryong Gregoryano. Kini nagsugod sa Lunes. Sumala sa tradisyonal ug ensakto nga interpretasyon sa kalendaryong Gregoryano, 2001 mao ang unang tuig sa siglo 21 ug sa ikatulong milenyo.