Ang alak maoy permentadong duga sa ubas.[1]

Iranhong babaye ug alak

Ang etimolohiya sa pulong nga 'alak' naggikan sa Inarabyanhong ‘araq (عرق), nga pasabot maoy "kusog nga ilimnong alkooliko."

Mga reperensyaUsba

  1. Kini ang opisyal nga depinisyon nga gigamit sa Unyong Uropanhon.