Ang aplatoksina maoy mikotoksina nga usa sa mga labing karsinohenong sustansya. Gikan ni sa onggo nga Aspergillus.

(–)-Aplatoksina B1
(–)-Aplatoksina G1