2020 sa dekada gikan sa 2020 sa 1 sa enero 1, sinugdanan sa 2029 ka tuig 12 bulan sa 31 ka adlaw nga katapusan.