Ang dominyong publiko maoy ang literatura, arte, kaalamdag nga gisulat mga pamalaod sa awtor.