Alang sa nasod tan-awa ang Ecuador.

Ang ekwador mao ang interseksyon sa panit sa Kalibotan sa plane nga perpendikular sa aksis sa pagtuyok sa Kalibotan ug milangkob sa sentro sa mas sa Kalibotan. Sa mas simpleng pag-ingon, kini ang linya nga miagi sa panit sa Kalibotan nga pareho'g-gilay-on gikan sa Amihanang Polo ug sa Habagatang Polo nga mibahin sa Kalibotan ngadto sa Amihanang Emisperyo ug Habagatang Emisperyo.