Ang embodo o imbodo usa na ka butang nga adunay lapad nga ispasyo sa ibabaw ug gamay nga tubo sa ubos nga diin magamit kini sa pag takos ug mga likido o mga pino nga butang arun hapsay ang butang sa sudlanan. Ug kung diki ka mag gamit sa embodo mahimung mausik gyud o masayang ang imung ibutang sa imung sudlanan.

Embodo