Permission error

Wala kay permiso nga block or unblock this user from editing, tungod sa mosunod nga rason:

Ang aksyon nga imong gipangayo mahimo lamang ihatag sa mga miyembro sa mga grupong Mga tagdumala.