Gumagamit:Pitpisit/Kasung: Difference between revisions

walay mubong sugid sa pag-usab
No edit summary
No edit summary
# กระทรวงการคลัง
# กระทรวงการต่างประเทศ
# กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
# กระทรวงคมนาคม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
# กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
# กระทรวงพาณิชย์ / เศรษฐการ (เศรษฐกิจ) (กระทรวงพลังงาน + กระทรวงอุตสาหกรรม)
# กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# กระทรวงมหาดไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ + กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
# กระทรวงคมนาคม
# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
# กระทรวงพลังงาน
# กระทรวงพาณิชย์
# กระทรวงมหาดไทย
# กระทรวงยุติธรรม
# กระทรวงแรงงาน
# กระทรวงศึกษาธิการ (และกีฬา + กระทรวงวัฒนธรรม + กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
# กระทรวงวัฒนธรรม
# กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
# กระทรวงศึกษาธิการ
# กระทรวงสาธารณสุข
# กระทรวงอุตสาหกรรม
1,042

edits