Difference between revisions of "Gumagamit:Pitpisit/Kasung"

5,588 bytes removed ,  00:52, 9 Hunyo 2019
Replaced content with "#"
(Replaced content with "#")
 
#
# กท
 
# สำนักนายกรัฐมนตรี
# กระทรวงกลาโหม
# กระทรวงการคลัง
# กระทรวงการต่างประเทศ
# กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
# กระทรวงคมนาคม (กระทรวงการท่องเที่ยว)
# กระทรวงพาณิชย์ / เศรษฐการ (เศรษฐกิจ) (กระทรวงพลังงาน + กระทรวงอุตสาหกรรม)
# กระทรวงมหาดไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ + กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
# กระทรวงยุติธรรม
# กระทรวงแรงงาน
# กระทรวงศึกษาธิการ (และกีฬา + กระทรวงวัฒนธรรม + กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
# กระทรวงสาธารณสุข
 
== กมธ ==
 
# คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
# คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
# คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
# คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
# คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
# คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
# คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
# คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
# คณะกรรมาธิการการคมนาคม
# คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
# คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
# คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
# คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
# คณะกรรมาธิการการตำรวจ
# คณะกรรมาธิการการทหาร
# คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
# คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# คณะกรรมาธิการการปกครอง
# คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
# คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
# คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
# คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
# คณะกรรมาธิการการพลังงาน
# คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
# คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
# คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
# คณะกรรมาธิการการแรงงาน
# คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
# คณะกรรมาธิการการศึกษา
# คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
# คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
# คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
# คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
1,042

edits