พรรคเสรีมนังศิลาUsba

1/2498

 1. พรรคเสรีมนังคศิลา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/086/2668.PDF) 29 กันยายน 2498

พรรคประชาธิปัตย์Usba

2/2498

2/2511

4/2517

3/2525

 1. พรรคประชาธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/086/2671.PDF) (อุดมคดิ: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/096/3081.PDF)
 2. พรรคประชาธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3408.PDF)
 3. พรรคประชาธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/091/39.PDF)

พรรคประชาธิปไตยUsba

1/2517

18/2526

29/2534

52/2539

16/2552

 1. พรรคประชาธิปไตย Democracy Party (29 ตุลาคม 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคประชาธิปไตย Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/077/46.PDF) มีอุดมการณ์ ไม่ขายชาติ ไม่คอรัปชั่น ไม่หลอกลวงประชาชน
 3. พรรคประชาธิปไตย Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/197/1023.PDF) 30 ตุลาคม 2534 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 4. พรรคประชาธิปไตย Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/071/53.PDF) 15 สิงหาคม 2540 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 5. พรรคประชาธิปไตย Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/154/163.PDF) 16 มกราคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชาธิปไตยใหม่Usba

7/2554

 1. พรรคประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/062/61.PDF) 17 มีนาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยประชาธิปไตยUsba

51/2539

 1. พรรคไทยประชาธิปไตย The Thai Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/005/50.PDF) 20 ธันวาคม 2539 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคพลังประชาธิปไตยUsba

21/2556

 1. พรรคพลังประชาธิปไตย Democratic Force Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/136/35.PDF) 6 พฤศจิกายน 2556/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเสรีประชาธิปไตยUsba

3/2498

8/2511

25/2533

47/2538

9/2542

 1. พรรคเสรีประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/086/2674.PDF) 1 ตุลาคม 2498 / อุดมการณ์ เสรีประชาธิปไตย
 2. พรรคเสรีประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/005/115.PDF) 26 ธันวาคม 2511 / มีอุดมการณ์การเมือง
 3. พรรคเสรีประชาธิปไตย Liberal Democrat Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/203/411.PDF) 21 กันยายน 2533 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรี
 4. พรรคเสรีประชาธิปไตย Democratic Liberation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/091/151.PDF) 17 ตุลาคม 2538 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยมทางสังคม
 5. พรรคเสรีประชาธิปไตย Free Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/061/28.PDF) 3 สิงหาคม 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคสหพันธ์ประชาธิปไตยUsba

2/2501

 1. พรรคสหพันธ์ประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/076/2684.PDF) 15 กันยายน 2501

พรรคชาติประชาธิปไตยUsba

5/2499

15/2513

7/2525

 1. พรรคชาติประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/050/1760.PDF) 13 มิถุนายน 2499 / มีคำว่า ต่อต้านเผด็จการและคอมมิวนิสต์ (เลิก 15 กรกฎาคม 2500)
 2. พรรคชาติประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/017/856.PDF) 4 กุมภาพันธ์ 2513 / มีคำปรารภ
 3. พรรคชาติประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 9 สิงหาคม 2525 / มีอุดมการณ์

พรรคแนวประชาธิปไตยUsba

3/2511

 1. พรรคแนวประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3463.PDF) 22 พฤศจิกายน 2511

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตยUsba

49/2519

 1. พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/027/84.PDF) 2 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย Democratic Promotion PartyUsba

36/2535

 1. พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย Democratic Promotion Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/080/16.PDF) 23 กรกฎาคม 2535 / มีอุดมการณ์

พรรคกิจประชาธิปไตยUsba

46/2538

 1. พรรคกิจประชาธิปไตย Democratic Action Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/039/40.PDF) 26 เมษายน 2538 / มีอุดมการณ์

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าUsba

1/2548

9/2556

 1. พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า Progressive Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00164529.PDF) 24 มีนาคม 2548 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า Progressive Democratic Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/089/33.PDF) 28 มิถุนายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพัฒนาประชาธิปไตยUsba

25/2550

 1. พรรคพัฒนาประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/009/1.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเพื่อประชาธิปไตยUsba

4/2556

 1. พรรคเพื่อประชาธิปไตย For Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/047/78.PDF) 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีรายละเอียด

พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนUsba

10/2556

 1. พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน Democracy for People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/069/75.PDF) 21 พฤษภาคม 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเศรษฐกรUsba

4/2498

10/2517

 1. พรรคเศรษฐกร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/086/2689.PDF) 4 ตุลาคม 2498
 2. พรรคเศรษฐกร Thai Economist Party (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยม

พรรคแนวร่วมเศรษฐกรUsba

5/2511

 1. พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร The Economist-United Front Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/119/3610.PDF) 24 ธันวาคม 2511/ มีคำปรารภ

พรรคพลังUsba

12/2555

 1. พรรคพลังเศรษฐกิจไทย Thai Economic Forces Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/139/55.PDF) 2555 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรี

พรรคเศรษฐกิจใหม่Usba

24/2561

 1. พรรคเศรษฐกิจใหม่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/003/T_0139.PDF

พรรคกรรมกร Labour PartyUsba

5/2498

32/2517

 1. พรรคกรรมกร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/086/2685.PDF) 4 ตุลาคม 2498
 2. พรรคกรรมกร Labour Party (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคแรงงานUsba

7/2511

24/2517

10/2547

5/2549

 1. พรรคแรงงาน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/003/33.PDF) 23 ธันวาคม 2511
 2. พรรคแรงงาน Labour Party (21 พฤศจิกายน 2517) มีอุดมการณ์
 3. พรรคแรงงาน Labour Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00151131.PDF) 4 ตุลาคม 2547 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท
 4. พรรคแรงงาน Labour Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00189612.PDF) 18 เมษายน 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคแรงงานไทยUsba

49/2539

5/2541

 1. พรรคแรงงานไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/082/28.PDF) 9 ตุลาคม 2539 / มีอุดมการณ์ รัฐสวัสดิการ (สังคมประชาธิปไตย)
 2. พรรคแรงงานไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/085/202.PDF) 14 กันยายน 2541 / อุดมการณ์ สร้างระบบสังคมที่มีสวัสดิการ

พรรคแรงงานไทยสามัคคีUsba

18/2554

 1. พรรคแรงงานไทยสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/167/62.PDF) 24 สิงหาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังแรงงานไทยUsba

 1. พรรคพลังแรงงานไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/011/T_0100.PDF

พรรคแรงงานประชาธิปไตย Democratic Labour PartyUsba

11/2525

 1. พรรคแรงงานประชาธิปไตย Democratic Labour Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 6 กันยายน 2525 / อุดมการณ์ มีอุดมการณ์

พรรคชาวนาUsba

6/2498

 1. พรรคชาวนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/090/2801.PDF) 4 พฤศจิกายน 2498 / อุดมการณ์ ชาตินิยมไทย

พรรคชาวนาไทยUsba

7/2553

 1. พรรคชาวนาไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/087/13.PDF) 7 มีนาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังชาวนาไทยUsba

11/2554

 1. พรรคพลังชาวนาไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/120/125.PDF) 3 พฤษภาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาวนาพัฒนาประเทศUsba

10/2543

 1. พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ Farmer's Development Country Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/084/71.PDF) 27 กรกฎาคม 2543 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย The Farmer Network of Thailand PartyUsba

8/2549

 1. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย The Farmer Network of Thailand Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/070/109.PDF) 20 มิถุนายน 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีคำปรารภ

พรรคเกษตรกร Farmer's PartyUsba

14/2517

19/2527

5/2543

 1. พรรคเกษตรกร Farmer's Party (20 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ ชาตินิยมไทย
 2. พรรคเกษตรกร Farmers Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/023/1.PDF) มีอุดมการณ์
 3. พรรคเกษตรกร Farmer Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/045/14.PDF) 24 เมษายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเกษตรกรไทย Thai Liberal Agriculture PartyUsba

35/2535

1/2547

 1. พรรคเกษตรกรไทย Thai Liberal Agriculture Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/080/7.PDF) 23 กรกฎาคม 2535 / มีอุดมการณ์
 2. พรรคเกษตรกรไทย Thai Farmer Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00136831.PDF) 14 มกราคม 2547 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคกสิกรไทยUsba

4/2542

 1. พรรคกสิกรไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/013/63.PDF) 10 กุมภาพันธ์ 2542 / อุดมการร์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเกษตรไทยUsba

11/2545

 1. พรรคเกษตรไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00103398.PDF) 16 กันยายน 2545 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม

พรรคสู้เพื่อไทย Fight For Thai PartyUsba

(1/2547)

 1. พรรคสู้เพื่อไทย 16 สิงหาคม 2551

พรรคเพื่อนเกษตรไทยUsba

(11/2545)

 1. พรรคเพื่อนเกษตรไทย 29 เมษายน 2548

พรรคสหพันธุ์เกษตรกรUsba

7/2499

 1. พรรคสหพันธุ์เกษตรกร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/094/3387.PDF) 31 ตุลาคม 2499

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนาUsba

6/2511

 1. พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/003/20.PDF) 19 ธันวาคม 2511 / มีคำปรารภ

พรรคชาวนาชาวไร่Usba

10/2512

 1. พรรคชาวนาชาวไร่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/014/440.PDF) 10 มกราคม 2512

พรรคชาวไร่ชาวนาไทยUsba

20/2543

 1. พรรคชาวไร่ชาวนาไทย Thai Farmer Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/120/38.PDF) 9 พฤศจิกายน 2543/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังเกษตรUsba

44/2518

 1. พรรคพลังเกษตร (16 พฤษภาคม 2518) มีอุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคพลังเกษตรกรUsba

17/2543

4/2547

 1. พรรคพลังเกษตรกร The Farmer Force Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/106/134.PDF) / 5 ตุลาคม 2543 อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท
 2. พรรคพลังเกษตรกร The Farmer Force Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00141933.PDF) 12 เมษายน 2547 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันติธรรม

พรรคพลังเกษตรกรไทยUsba

4/2557

 1. พรรคพลังเกษตรกรไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/058/96.PDF) 21 เมษายน 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย Thai Agricultural Industrial PartyUsba

23/2531

 1. พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย Thai Agricultural Industrial Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/104/21.PDF) 16 มิถุนายน 2531 / มีอุดมการณ์

พรรคเกษตรเสรีUsba

(23/2531)

10/2541

 1. พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเกษตรเสรี Liberal Agriculture Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/012/18.PDF) 5 กุมภาพันธ์ 2535
 2. พรรคเกษตรเสรี Liberal Agriculture Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/124/20.PDF) 1 ธันวาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคเกษตรมหาชนUsba

11/2541

 1. พรรคเกษตรมหาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/130/46.PDF) 9 ธันวาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคคนขอปลดหนี้Usba

(11/2541)

 1. พรรคคนขอปลดหนี้ 13 เมษายน 2546

พรรคไทเป็นไท Free Thai Party / Thai Independent Party / Thais is Thai PartyUsba

(11/2541)

 1. พรรคไทเป็นไท 27 เมษายน 2549

พรรคเกษตรก้าวหน้าUsba

1/2543

 1. พรรคเกษตรก้าวหน้า Agricultural Progressive Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/025/15.PDF) / 28 กุมภาพันธ์ 2543 อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคแนวร่วมเกษตรกรUsba

11/2543

 1. พรรคแนวร่วมเกษตรกร Affiliated Farmers Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/083/30.PDF) 27 กรกฎาคม 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบทแต่ไม่มีอะไร

พรรคชาติเกษตรกรไทยUsba

21/2543

 1. พรรคชาติเกษตรกรไทย Thai National Agiculturist Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/120/151.PDF) 10 พฤศจิกายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคสังคมประชาธิปไตยUsba

7/2498

13/2525

17/2514

4/2543

3/2550

 1. พรรคสังคมประชาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/095/2973.PDF) 24 พฤศจิกายน 2498
 2. พรรคสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/042/1333.PDF) 31 มีนาคม 2514 / อุดมการณ์ ประโยชน์ประชาชน
 3. พรรคสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 16 กันยายน 2525 / มีแนวคิด วิธีการดำเนินงานของพรรค
 4. พรรคสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/039/14.PDF) 5 เมษายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 5. พรรคสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Front Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/162/1.PDF) 13 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Front PartyUsba

20/2552

 1. พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย Social Democratic Front Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/014/55.PDF) 29 ธันวาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคการเมืองใหม่Usba

10/2552

 1. พรรคการเมืองใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/087/55.PDF) 2552 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยUsba

(10/2550)

 1. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

พรรคสยามประชาธิปไตยUsba

14/2526

42/2537

 1. พรรคสยามประชาธิปไตย The Siam Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/008/5.PDF) 10 มกราคม 2526 / มีอุดมการณ์
 2. พรรคสยามประชาธิปไตย Siam Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/003/35.PDF) 20 ธันวาคม 2537 / มีอุดมการณ์

พรรคสหประชาธิปไตยUsba

(14/2526)

 1. พรรคสยามประชาธิปไตย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตย (The United Democratic Party) (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/091/1.PDF) 19 พฤษภาคม 2529

พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศลUsba

8/2498

28/2517

 1. พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/098/3178.PDF) 7 ธันวาคม 2498 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยมทางศาสนา
 2. พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล (22 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคธรรมาธิปัตย์ Conservative PartyUsba

9/2498

2/2552

 1. พรรคธรรมาธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/098/3183.PDF) 7 ธันวาคม 2498 / อุดมการณ์ ชาตินิยมไทย
 2. พรรคธรรมาธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/66.PDF) 25 ธันวาคม 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคอนุรักษ์นิยมUsba

48/2538

5/2551

 1. พรรคอนุรักษ์นิยม Conservative Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/011/44.PDF) 12 ธันวาคม 2538 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคอนุรักษ์นิยม The Conservative Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/017/182.PDF) 19 มิถุนายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคอนุรักษ์สยามUsba

5/2555

 1. พรรคอนุรักษ์สยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/068/49.PDF) 1 พฤษภาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคดำรงไทยUsba

43/2538

2/2549

 1. พรรคดำรงไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/005/23.PDF) 15 กุมภาพันธ์ 2538 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคดำรงไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00185326.PDF) 2 มีนาคม 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคโบราณรักษ์Usba

3/2544

 1. พรรคโบราณรักษ์ The Public Tory Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/086/15.PDF) 15 สิงหาคม 2544 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรครักษ์ไทยUsba

8/2550

 1. พรรครักษ์ไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/168/41.PDF) 20 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักษ์ชาติไทยUsba

30/2550

 1. พรรครักษ์ชาติไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/019/69.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคภูมิใจไทยUsba

10/2551

 1. พรรคภูมิใจไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/003/107.PDF) 5 พฤศจิกายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาตินิยมUsba

1/2499

14/2512

52/2519

7/2541

 1. พรรคชาตินิยม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/017/738.PDF) 6 กุมภาพันธ์ 2499 / อุดมการณ์ ชาตินิยม + ต่อต้านคอมมิวนิสต์
 2. พรรคชาตินิยม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/109/3476.PDF) 13 พฤศจิกายน 2512 / อุดมการณ์ ชาตินิยม
 3. พรรคชาตินิยม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/029/14.PDF) 5 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ ชาตินิยม
 4. พรรคชาตินิยม National Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/110/179.PDF) 21 คุลาคม 2541

พรรครักชาติUsba

2/2543

29/2550

 1. พรรครักชาติ Thai Nationalism Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/039/90.PDF) 5 เมษายน 2543/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท
 2. พรรครักชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/014/3.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยรักชาติUsba

8/2555

 1. พรรคไทยรักชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/104/50.PDF) 11 กรกฎาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังไทยรักชาติUsba

23/2556

 1. พรรคพลังไทยรักชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/005/45.PDF) 28 พฤศจิกายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสหชาติUsba

4/2525

 1. พรรคสหชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/117/1.PDF) 25 มิถุนายน 2525 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคประชาชาติ National PartyUsba

22/2531

27/2534

18/2561

 1. พรรคประชาชาติ National Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/104/4.PDF) 16 มิถุนายน 2531 / มีอุดมการณ์ **
 2. พรรคประชาชาติ National Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/112/421.PDF) 12 มิถุนายน 2534 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0395.PDF

พรรคสหภราดรUsba

2/2499

22/2556

 1. พรรคสหภราดร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/025/1046.PDF) 12 มีนาคม 2499
 2. พรรคสหภราดร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/001/151.PDF) 13 พฤศจิกายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสังคมนิยมUsba

3/2499

 1. พรรคสังคมนิยม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/025/1036.PDF) 13 มีนาคม 2499 / อุดมการณ์ สังคมนิยม

พรรคแนวร่วมสังคมนิยมUsba

21/2517

 1. พรรคแนวร่วมสังคมนิยม The United Socialist Front Party (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยม

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยUsba

33/2517

 1. พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยม

พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตยUsba

37/2517

 1. พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย (27 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคสังคมธิปไตยUsba

32/2550

 1. พรรคสังคมธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/032/38.PDF) 9 พฤศจิกายน2550 / อุดมการณ์ ทุนนิยมผสมสวัสดิการ (ทุนนิยมสังคมประชาธิปไตย) + Muticultureism +

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์กUsba

4/2499

 1. พรรรคขบวนการไฮด์ปาร์ก (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/030/1101.PDF) 21 มีนาคม 2499 / มีอุดมการณ์พรรค

พรรคหนุ่มไทยUsba

6/2499

 1. พรรคหนุ่มไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/076/2740.PDF) 11 กันยายน 2499

พรรคประชาก้าวหน้า Progressive People PartyUsba

5/2517

 1. พรรคประชาก้าวหน้า Progressive People Party (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ ก้าวหน้า + สังคมนิยม

พรรคประชาชนก้าวหน้าUsba

11/2550

 1. พรรคประชาชนก้าวหน้า (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/162/77.PDF) 27 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคประชาภิวัฒน์Usba

4/2552

3/2561

 1. พรรคประชาภิวัฒน์ People Alliance for Democratization Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/146.PDF) 22 มกราคม 2552 / อุดมการณ์ชาตินิยม
 2. พรรคประชาภิวัฒน์ People Progressive Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/070/T81.PDF) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคประชาราษฎร์Usba

1/2501

10/2525

 1. พรรคประชาราษฎร์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/053/2033.PDF) 5 กรกกฎาคม 2501 / มีคำว่า เศรษฐกิจสายกลาง + ประโยชน์ประชาชน
 2. พรรคประชาราษฎร์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 23 สิงหาคม 2525 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

พรรคกิจประชาคมUsba

(10/2525)

 1. พรรคประชาราษฎร์ เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกิจประชาคม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/082/11.PDF) 8 พฤศจิกายน 2529

พรรคประชาชนUsba

11/2499

4/2511

(17/2526)

56/2541

 1. พรรคประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/005/92.PDF) 27 ธันวาคม 2499
 2. พรรคประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/119/3601.PDF) 21 พฤศจิกายน 2511 / มีอุดมการณ์
 3. พรรครักไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/124/1.PDF) 23 มิถุนายน 2530
 4. พรรคประชาชน People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/032/103.PDF) 31 มีนาคม 2541 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม

พรรครักไทยUsba

17/2526

 1. พรรครักไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/077/28.PDF) 20 เมษายน 2526 / อุดมการณ์ เสรีนิยมเศรษฐกิจ

พรรครักไทUsba

8/2556

 1. พรรครักไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/069/95.PDF) 27 มีนาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคปวงชนชาวไทย Thai People's PartyUsba

2/2525

9/2552

 1. พรรคปวงชนชาวไทย Thai People's Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/066/1.PDF) 20 เมษายน 2525 / มีคำปรารภ
 2. พรรคปวงชนชาวไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/075/26.PDF) 9 พฤษภาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังปวงชนชาวไทยUsba

15/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0125.PDF

พรรคชาติพัฒนาUsba

(2/2525)

21/2550

 1. พรรคปวงชนชาวไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/079/13.PDF) 31 กรกฎาคม 2535

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาUsba

(21/2550)

 1. พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/004/17.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ ต่อต้านจักรวรรดินิยม / เสรี-อนุรักษ์นิยม

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินUsba

(21/2550)

 1. พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

พรรครวมใจไทยUsba

5/2561

 1. พรรครวมใจไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/127/64.PDF) อุดมการณ์ Big Tent + อนุรักษ์นิยม

พรรคประชาไทยUsba

15/2525

34/2535

 1. พรรคประชาไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/051/1.PDF) 10 มีนาคม 2526 / มีอุดมการณ์
 2. พรรคประชาไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/079/32.PDF) 21 กรกฎราคม 2535 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเสรีประชาไทยUsba

11/2549

 1. พรรคเสรีประชาไทย Liberal Thai People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/074/119.PDF) 3 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม

พรรคไทยรวมไทยUsba

32/2517

(15/2525)

 1. พรรคไทยรวมไทย Thai Union Party (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรครวมไทยUsba

(15/2525)

38/2536

5/2547

 1. พรรคประชาไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/092/3.PDF) 27 พฤษภาคม 2529
 2. พรรครวมไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/198/5.PDF) 18 พฤศจิกายน 2536 / มีอุดมการณ์
 3. พรรครวมไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00142249.PDF) 25 เมษายน 2547 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันตินิยม + รักชาติ

พรรครวมไทยพัฒนาUsba

8/2552

 1. พรรครวมไทยพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/071/140.PDF) 2 เมษายน 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเอกภาพUsba

(15/2525)

 1. พรรครวมไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเอกภาพ Solidarity Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/065/159.PDF) 25 มีนาคม 2532

พรรคชาวไทยUsba

24/2532

12/2542

 1. พรรคชาวไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/191/495.PDF) 16 ตุลาคม 2532 / มีอุดมการณ์พรรค *
 2. พรรคชาวไทย Thai People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/083/76.PDF) 30 กันยายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรครักชาวไทยUsba

17/2554

 1. พรรครักชาวไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/158/12.PDF) 28 กรกฎาคม 2554 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคคนไทยUsba

27/2556

 1. พรรคคนไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/014/67.PDF) 28 พฤศจิกายน 2556/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อคนไทยUsba

14/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0038.PDF

พรรคประชาชนไทยUsba

33/2535

7/2547

 1. พรรคประชาชนไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/079/53.PDF) 21 กรกฎาคม 2535 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม + เศรษฐกิจเสรี
 2. พรรคประชาชนไทย Thai People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00145757.PDF) 8 กรกฎาคม 2547 / อุดมการณ์ไม่จัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชาชนชาวไทยUsba

4/2554

 1. พรรคประชาชนชาวไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/108/103.PDF) 12 มีนาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์

พรรคเสรีธรรมUsba

(33/2535)

1/2546

 1. พรรคประชาชนไทย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเสรีธรรม Liberal Democratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/080/6.PDF) 23 กรกฎาคม 2535
 2. พรรคเสรีธรรม Liberal Integrity Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00123194.PDF) 4 เมษายน 2546/ อุดมการณ์เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันติธรรม

พรรคพลังเสรีธรรมUsba

7/2546

 1. พรรคพลังเสรีธรรม Power Liberal Integrity Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133735.PDF) 10 พฤศจิกายน 2546 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันติธรรม

พรรคชาติประชาชนUsba

28/2534

2/2544

3/2546

 1. พรรคชาติประชาชน The Nation and People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/163/766.PDF) 27 สิงหาคม 2534 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม + อนุรักษ์นิยมทางสังคมวัฒนธรรม
 2. พรรคชาติประชาชน Nation People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/019/20.PDF) 15 กุมภาพันธ์ 2544 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม
 3. พรรคชาติประชาชน Nation People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130240.PDF) 13 สิงหาคม 2546 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม

พรรคเสียงประชาชนUsba

5/2550

5/2556

 1. พรรคเสียงประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/151/42.PDF) 17 กันยายน 2550 / อุดมการณ์-ไม่มีอารัมภบท
 2. พรรคเสียงประชาชน The Voice of People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/059/71.PDF) 17 กุมภาพันธ์ 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชามติUsba

9/2550

 1. พรรคประชามติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/174/52.PDF) 25 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ Green Politic นิเวศน์วิทยา

พรรคมติประชาUsba

1/2561

 1. พรรคมติประชา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T101.PDF) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อประชาชนUsba

11/2551

 1. พรรคเพื่อประชาชน For People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/035/84.PDF) 18 ตุลาคม 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเพื่อประชาชนไทยUsba

9/2554

 1. พรรคเพื่อประชาชนไทย The Party for Thai People (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/116/95.PDF) 27 มีนาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังเครือข่ายประชาชนUsba

7/2555

 1. พรรคพลังเครือข่ายประชาชน People Power Network Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/096/25.PDF) 23 พฤษภาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังราษฎรUsba

7/2517

 1. พรรคพลังราษฎร (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ ยึดมั่นพระมหากษัตริย์

พรรคพลังประชาชนUsba

26/2517

32/2535

9/2541

 1. พรรคพลังประชาชน (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคพลังประชาชน Populist Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/079/16.PDF) 21 กรกฎาคม 2535 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 3. พรรคพลังประชาชน People Power Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/110/224.PDF) 9 พฤศจิกายน 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชานิยมUsba

22/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/005/T_0099.PDF

พรรคราษฎรUsba

8/2499

8/2517

(4/2525)

54/2541

9/2551

 1. พรรคราษฎร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/105/3791.PDF) 4 ธันวาคม 2499
 2. พรรคราษฎร The Party of People (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ เสรีนิยมสายกลาง
 3. พรรคสหชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคราษฎร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/091/3.PDF) 19 พฤษภาคม 2529
 4. พรรคราษฎร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/021/86.PDF) 10 กุมภาพันธ์ 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน มีคำปรารภ
 5. พรรคราษฎร People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/003/68.PDF) 3 พฤศจิกายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคแนวราษฎร์Usba

45/2518

 1. พรรคแนวราษฎร์ (17 กรกฎาคม 2518) มีอุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคราษฎรรักไทUsba

16/2549

 1. พรรคราษฎรรักไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/090/38.PDF) 21 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์

พรรคศรัทธาประชาชนUsba

4/2541

 1. พรรคศรัทธาประชาชน People Belief Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/085/77.PDF) 14 กันยายน 2541 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคพลังศรัทธาUsba

32/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/011/T_0135.PDF

พรรคอำนาจประชาชนUsba

2/2542

 1. พรรคอำนาจประชาชน People Force Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/013/7.PDF) 26 มกราคม 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชากรไทยUsba

6/2525

 1. พรรคประชากรไทย Thai Citizen Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 26 กรกฎาคม 2525 / อุดมการณ์ กึ่งชาตินิยม แต่ไม่หลงชาติ + กษัตริย์นิยม

พรรคพลเมืองไทยUsba

12/2549

 1. พรรคพลเมืองไทย Bhollamungthai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/083/17.PDF) 12 กรกฎาคม 2549 อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยม + สันติธรรม

พรรคพลังพลเมืองUsba

7/2557

 1. พรรคพลังพลเมือง Citizen Power Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/066/67.PDF) 15 พฤษภาคม 2557 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลเมืองไทยUsba

4/2561

 1. พรรคพลังพลเมืองไทย Thai Citizen Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/070/T137.PDF) อุดมการณ์ ประชานิยม

พรรคประชารัฐUsba

13/2541

 1. พรรคประชารัฐ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/003/131.PDF) 25 ธันวาคม 2541 /อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี

พรรคพลังประชารัฐUsba

23/2561

 1. พรรคพลังประชารัฐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/003/T_0221.PDF

พรรคประชาสังคมUsba

9/2543

 1. พรรคประชาสังคม Civic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/065/51.PDF) 16 มิถุนายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีคำปรารภ //ชื่อพรรค//

พรรคคนดีUsba

9/2499

 1. พรรคคนดี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/105/3796.PDF) 4 ธันวาคม 2499

พรรคอิสระ Liberal PartyUsba

10/2499

13/2512


 1. พรรคอิสระ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/001/20.PDF) 19 ธันวาคม 2499 / อุดมการณ์ ชาตินิยม + อิสระเสรีบุคคล-เท่าเทียมกัน
 2. พรรคอิสระ The Liberal Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/042/1702.PDF) 15 เมษายน 2512 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเสรีนิยมUsba

12/2525

2/2553

 1. พรรคเสรีนิยม Liberal Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) 16 กันยายน 2525 / อุดมการณ์ เสรีนิยม
 2. พรรคเสรีนิยม Liberal Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/022/4.PDF) 8 ธันวาคม 2552 / อุดมการณ์ เสรีนิยม

พรรคเทิดไทUsba

(30/2535)

19/2552

 1. พรรคสามัคคีธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/080/2.PDF) 9 กรกฎาคม 2535
 2. พรรคเทิดไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/009/17.PDF) 31 ตุลาคม 2552/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเสรีUsba

2/2547

 1. พรรคเสรี Liberal Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00139739.PDF) 13 กุมภาพันธ์ 2547 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเสรีรวมไทย Thai Liberal PartyUsba

13/2556

 1. พรรคเสรีรวมไทย Thai Liberal Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/112/48.PDF) 29 สิงหาคม 2556/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังเสรีUsba

51/2519

 1. พรรคพลังเสรี Bhalung Seri Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/029/4.PDF) 5 กุมภาพันธ์ 2519 / ไม่มีอุดมการณ์ เนื่องจากปฏิเสธอุดมการณ์การเมือง

พรรคไทอิสระUsba

54/2519

 1. พรรคไทอิสระ Free Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/029/29.PDF) 9 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเสรีไทUsba

3/2542

 1. พรรคเสรีไท Seri Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/013/103.PDF) 10 กุมภาพันธ์ 2542 / อุดมการณ์ไม้ชัดเจน

พรรคเสรีภาพUsba

37/2535

 1. พรรคเสรีภาพ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/104/84.PDF) 11 กันยายน 2535 / อุดมการณ์ ต่อต้านเผด็จการและคอมมิวนิสต์

พรรคไทยเสรีUsba

9/2545

 1. พรรคไทยเสรี Thai Freedom Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00088948.PDF) 12 มิถุนายน 2545 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคศรีอารยเมตไตรยUsba

1/2500

 1. พรรคศรีอารยเมตไตรย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/008/217.PDF) 5 มกราคม 2500 / อุดมการณ์ มีคำว่า ต่อสู้จักรวรรดินิยม-เผด็จการ + ขจัดระบบศักดินาที่นำสู่ความล้าหลัง + ต่อต้านความคิดชาตินิยม

พรรคศรีอารยะUsba

39/2517

 1. พรรคศรีอาระยะ Sri Araya Party (29 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ ต่อต้านศักดินา จักรวรรดินิยม / สากลนิยม

พรรคไทยมุสลิม หรือ ไทยอิสลามUsba

2/2500

 1. พรรคไทยมุสลิม หรือ ไทยอิสลาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/016/486.PDF) 25 มกราคม 2500

พรรคปราบคอรัปชั่น / พรรคสยามประเทศUsba

3/2500

 1. พรรคปราบคอรัปชั่น (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/016/490.PDF) 31 มกราคม 2500 / อุดมการณ์ Populism

พรรคสยามประเทศUsba

(3/2500)

 1. พรรคสยามประเทศ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/075/2220.PDF)

พรรคสยามUsba

38/2517

15/2542

 1. พรรคสยาม Siam Party (28 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/100/3.PDF) 22 พฤศจิกายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคกรุงสยามUsba

50/2519

 1. พรรคกรุงสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/027/95.PDF) 4 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคชาติสยามUsba

53/2519

 1. พรรคชาติสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/029/23.PDF) 6 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคหลักสยามUsba

41/2537

 1. พรรคหลักสยาม Siam Principle Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/003/14.PDF) 7 ธันวาคม 2537 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี

พรรครามสยามUsba

55/2541

 1. พรรครามสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/028/127.PDF) 3 มีนาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคจงมีสยามUsba

4/2550

 1. พรรคจงมีสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/148/5.PDF) 13 กันยายน 2550 / อุดมการณ์

พรรคศรีสยามUsba

23/2550

 1. พรรคศรีสยาม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/202/1.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสหภูมิUsba

4/2500

 1. พรรคสหภูมิ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/059/1607.PDF) 21 มิถุนายน 2500 / มีอุดมการณ์

พรรคขบวนการคนใจบุญUsba

5/2500

 1. พรรคขบวนการคนใจบุญ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/066/1900.PDF) 19 กรกฎาคม 2500

พรรคขบวนการสหพันธ์สากลนิยมUsba

(5/2500)

 1. พรรคขบวนการสหพันธ์สากลนิยม 23 กรกฎาคม 2501

พรรคอีสานUsba

6/2500

 1. พรรคอีสาน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/095/2618.PDF) 24 ตุลาคม 2500 / มีแนวทางการบริหารพรรค

พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานUsba

27/2550

 1. พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/009/39.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคชาติสังคมUsba

7/2500

 1. พรรคชาติสังคม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/112/3062.PDF) 21 ธันวาคม 2500 / มีอุดมการณ์

พรรคปิตุภูมิUsba

8/2500

 1. พรรคปิตุภูมิ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/003/15.PDF) 27 ธันวาคม 2500

พรรคมาตุภูมิUsba

(9/2552)

 1. พรรคมาตุภูมิ 1 เมษายน 2552

พรรคแนวร่วมมาตุภูมิUsba

 1. พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ Affiliated Motherland Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/184.PDF) 18 มกราคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสหประชาไทยUsba

1/2511

 1. พรรคสหประชาไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3375.PDF) 24 ตุลาคม 2511 / อุดมการณ์ สังคมประชาธิปไตย Democratic Society + เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแบบผสม + ก้าวหน้า

พรรคประชาพัฒนาUsba

9/2511

 1. พรรคประชาพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/007/186.PDF) 27 ธันวาคม 2511

พรรคอิสระธรรมUsba

11/2512

 1. พรรคอิสระธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/014/449.PDF) 15 มกราคม 2512 / อุดมการณ์ ทางสายกลาง + เสรีประชาธิปไตย + ต่อต้านคอมมิวนิสต์

พรรคสยามใหม่ New Siam PartyUsba

12/2512

43/2518

 1. พรรคสยามใหม่ New Siam Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/014/457.PDF) 20 มกราคม 2512 / อุดมการณ์ อิสระนิยมโน้มไปทางชาตินิยม + ป้องกันคอมมิวนิสต์
 2. พรรคสยามใหม่ The Siam Mai Party (26 มีนาคม 2518) มีอุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคท้องถิ่นก้าวหน้าUsba

16/2514

31/2535

 1. พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า Local Progressive Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/033/1129.PDF) 15 มีนาคม 2514 / มีอุดมการณ์
 2. พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า Local Development Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/012/21.PDF) 7 กุมภาพันธ์ 2535 / มีอุดมการณ์

พรรคท้องถิ่นไทยUsba

4/2555

 1. พรรคท้องถิ่นไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/053/143.PDF) 30 มีนาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักท้องถิ่นไทยUsba

3/2557

 1. พรรครักท้องถิ่นไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/052/22.PDF) 8 เมษายน 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังท้องถิ่นไทUsba

(4/2555)

 1. พรรคพลังท้องถิ่นไท 12 มิถุนายน 2556

พรรคก้าวหน้าUsba

16/2526

2/2541

 1. พรรคก้าวหน้า (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/051/10.PDF) 10 ธันวาคม 2523 อุดมการณ์ ก้าวหน้า + ต่อต้านเผด็จการ
 2. พรรคก้าวหน้า (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/070/192.PDF) 31 กรกฎาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 3. พรรคไทยก้าวหน้า Thai Progressive Party(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/028/10.PDF) 30 มีนาคม 2542 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
 4. พรรคสยามก้าวหน้า (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/002/3.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยก้าวไกลUsba

6/2555

 1. พรรคไทยก้าวไกล (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/085/110.PDF) 9 มีนาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคฟื้นฟูชาติไทยUsba

2/2517

 1. พรรคฟื้นฟูชาติไทย National Revival Party (14 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเกษตรสังคมUsba

3/2517

 1. พรรคเกษตรสังคม (14 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยมประชาธิปไตย Democratic Socialism

พรรคสังคมชาตินิยม Social Nationalist PartyUsba

6/2517

 1. พรรคสังคมชาตินิยม The Social Nationalist Party (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยม + ชาตินิยม

พรรคไทUsba

9/2517

50/2539

 1. พรรคไท (19 พฤศจิกายน 2517) มีอุดมการณ์
 2. พรรคไท Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/085/17.PDF) 18 ตุลาคม 2539 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคธรรมสังคมUsba

12/2517

18/2552


 1. พรรคธรรมสังคม The Social Justice Party (20 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ รัฐสวัสดิการสายกลาง + อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคธรรมสังคม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/018/15.PDF) 20 สิงหาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชาธรรมUsba

11/2517

6/2547

7/2552

 1. พรรคประชาธรรม (19 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคประชาธรรม Social Justice Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00145797.PDF) 8 กรกฎาคม 2547 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันติธรรม
 3. พรรคประชาธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/057/168.PDF) 15 มีนาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคปวงประชาธรรมUsba

 1. 2/2550
 2. พรรคปวงประชาธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/149/3.PDF) 13 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคประชาธรรมไทยUsba

21/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0488.PDF

พรรคกสิกรรมกรUsba

13/2517

 1. พรรคกสิกรรมกร (20 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยUsba

3/2549

 1. พรรคเกษตรกรแรงงานไทย Thai Agriculturer and Labor Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00187462.PDF) 15 มีนาคม 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรครวมพลังไทยUsba

(3/2549)

 1. พรรครวมพลังไทย 11 มิถุนายน 2549

พรรคเสรีชนUsba

15/2517

 1. พรรคเสรีชน (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคประชาเสรีUsba

1/2525

 1. พรรคประชาเสรี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/017/8.PDF) 8 มกราคม 2525 / อุดมการณ์ สายกลางตามหลักธรรมะ

พรรคแหลมทองUsba

16/2517

 1. พรรคแหลมทอง (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคพลังใหม่Usba

17/2517

8/2525

6/2543

 1. พรรคพลังใหม่ (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคพลังใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) อุดมการณ์ ค้านเผด็จการ
 3. พรรคพลังใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/061/2.PDF) 25 พฤษภาคม 2543/ อุดมการณ์ อนุุรักษ์นิยม + เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

พรรครวมพลังใหม่Usba

(8/2525)

3/2555

 1. พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/012/16.PDF) 18 มกราคม 2535
 2. พรรครวมพลังใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/056/132.PDF) 28 มีนาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังสังคมประชาธิปไตยUsba

(8/2525)

 1. พรรคพลังใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (The Social Democratic Force Party) 26 มีนาคม 2531 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/089/3.PDF) อุดมการณ์ สังคมนิยม สังคมประชาธิปไตย

พรรคพลังไทยUsba

22/2543

8/2551

 1. พรรคพลังไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/122/65.PDF) 16 พฤศจิกายน 2543/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท
 2. พรรคพลังไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/003/43.PDF) 24 ตุลาคม 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังประเทศไทยUsba

11/2556

 1. พรรคพลังประเทศไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/100/66.PDF) 31 กรกฎาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครวมพลังไทยUsba

16/2556

 1. พรรครวมพลังไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/116/53.PDF) 11 กันยายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังไทยเครือข่ายUsba

19/2556

 1. พรรคพลังไทยเครือข่าย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/126/83.PDF) 3 ตุลาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคสันติชนUsba

18/2517

 1. พรรคสันติชน Peaceful People Party (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจ

พรรคแนวสันติUsba

20/2517

 1. พรรคแนวสันติ (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ รัฐสวัสดิการ

พรรคไทยสันติภาพUsba

36/2517

 1. พรรคไทยสันติภาพ Thai For Peace Party (26 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สันตินิยม + ภราดรภาพ

พรรคสันติภาพไทยUsba

4/2549

 1. พรรคสันติภาพไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00187463.PDF) 22 มีนาคม 2549 / อุดมการณ์ สันติวิธี + เศรษฐกิจพอเพียง

พรรคสันติภาพชาวไทยUsba

26/2550

 1. พรรคสันติภาพชาวไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/019/33.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคประชาสันติ Peace People PartyUsba

40/2517

 1. พรรคประชาสันติ Peace People Party (2 ธันวาคม 2517) มีอุดมการณ์ ยุติธรรมในสังคม + สังคมนิยม

พรรคสันติภาพUsba

3/2541

 1. พรรคสันติภาพ The Peace Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/077/19.PDF) 26 สิงหาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-แต่มีวิธีดำเนินการ

พรรคสยามสันติUsba

28/2550

 1. พรรคสยามสันติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/004/65.PDF) 5 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักษ์สันติUsba

8/2554

 1. พรรครักษ์สันติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/112/87.PDF) 29 มีนาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อสันติUsba

10/2556

 1. พรรคเพื่อสันติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/095/148.PDF) 28 มิถุนายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคกิจสังคมUsba

19/2517

9/2525

 1. พรรคกิจสังคม (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ เสรีประชาธิปไตย
 2. พรรคกิจสังคม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/154/1.PDF) อุดมการณ์ ความคิดอนุรักษ์นิยม นโยบายเสรีนิยม + เสรีประชาธิปไตย + มีอุดมการณ์

พรรคพลังสังคมUsba

29/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/011/T_0058.PDF

พรรคสังคมก้าวหน้าUsba

23/2517

 1. พรรคสังคมก้าวหน้า (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคสังคมใหม่Usba

8/2542

 1. พรรคสังคมใหม่ New Social Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/061/79.PDF) 29 กรกฎาคม 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพัฒนาสังคม Social Development PartyUsba

30/2517

3/2545

 1. พรรคสังคมพัฒนา Social Development Party (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ สังคมนิยม
 2. พรรคสังคมพัฒนา Developed Social Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00054979.PDF) 26 มีนาคม 2545 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบทที่ไม่ชัดเจน

พรรคพัฒนาสังคมUsba

16/2543

 1. พรรคพัฒนาสังคม Social Development Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/106/68.PDF) 2 ตุลาคม 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพัฒนาสังคมไทยUsba

11/2547

 1. พรรคพัฒนาสังคมไทย Thai Social Development Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00151132.PDF) 5 ตุลาคม 2547 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังพัฒนาUsba

6/2552

 1. พรรคพลังพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/052/41.PDF) 31 มีนาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสยามพัฒนาUsba

13/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0324.PDF

พรรคสังคมประชาชนUsba

23/2543

 1. พรรคสังคมประชาชน Social People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/122/16.PDF) 17 พฤศจิกายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาติไทยUsba

22/2517

5/2525

 1. พรรคชาติไทย (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคชาติไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/117/1.PDF)

พรรคชาติประชาไทยUsba

12/2541

 1. พรรคชาติประชาไทย Thai Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/130/105.PDF) 9 ธันวาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคประชาชาติไทยUsba

2/2548

20/2550

 1. พรรคประชาชาติไทย Thai Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00180369.PDF) 14 ธันวาคม 2548 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีคำปรารภ
 2. พรรคประชาชาติไทย Thai Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/28.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาติไทยพัฒนาUsba

1/2551

 1. พรรคชาติไทยพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/064/66.PDF) 18 เมษายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาติไทยก้าวหน้าUsba

10/2555

 1. พรรคชาติไทยก้าวหน้า (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/118/83.PDF) 9 สิงหาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชูชาติไทยUsba

11/2555

 1. พรรคชูชาติไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/139/24.PDF) 18 ตุลาคม 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคชาติไทยสามัคคีUsba

20/2556

 1. พรรคชาติไทยสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/129/109.PDF) 11 ตุลาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังชาติไทยUsba

17/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0265.PDF

พรรคต้นตระกูลไทยUsba

6/2546

13/2551

 1. พรรคต้นตระกูลไทย First Thai Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134119.PDF) 15 ตุลาคม 2546 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท
 2. พรรคต้นตระกูลไทย First Thai Nation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/1.PDF) 27 พฤศจิกายน 2551 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคแผ่นดินไทยUsba

25/2517

4/2545

 1. พรรคแผ่นดินไทย (21 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคแผ่นดินไทย Thai Ground Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00054980.PDF) 7 เมษายน 2545 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรครักษ์แผ่นดินไทยUsba

3/2547

 1. พรรครักษ์แผ่นดินไทย Rak Thailand Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00140220.PDF) 17 มีนาคม 2547 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม + สันติธรรม

พรรครักประเทศไทยUsba

3/2553

 1. พรรครักประเทศไทย Rak Thailand Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/051/63.PDF) 19 มกราคม 2553 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคเพื่อแผ่นดินUsba

17/2550

 1. พรรคเพื่อแผ่นดิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/195/52.PDF) 2 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคแทนคุณแผ่นดินUsba

33/2550

 1. พรรคแทนคุณแผ่นดิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/032/85.PDF) 9 พฤศจิกายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักเมืองไทยUsba

9/2549

 1. พรรครักเมืองไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/073/28.PDF) 23 มิถุนายน 2549/ อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคเมืองไทยของเราUsba

24/2556

 1. พรรคพลังไทยรักชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/005/45.PDF) 28 พฤศจิกายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังแผ่นดินUsba

7/2549

 1. พรรคพลังแผ่นดิน Power Ground Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/070/70.PDF) 19 มิถุนายน 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีคำปรารภ

พรรคพลังแผ่นดินไทUsba

10/2549

 1. พรรคพลังแผ่นดินไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/077/14.PDF) 30 มิถุนายน 2549 / อุดมการณ์ไม่มี

พรรคภูมิพลังแผ่นดินUsba

24/2550

 1. พรรคภูมิพลังแผ่นดิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/002/27.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคอาสามาตุภูมิUsba

(10/2549)

 1. พรรคอาสามาตุภูมิ 22 มีนาคม 2552

พรรครักแผ่นดินUsba

6/2554

 1. พรรครักแผ่นดิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/120/88.PDF) 19 เมษายน 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคอธิปัตย์ Independence PartyUsba

27/2517

 1. พรรคอธิปัตย์ Independence Party (22 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคเอกราชUsba

13/2549

 1. พรรคเอกราช Independent Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/087/30.PDF) 18 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจทุนนิยม + อนุรักษ์นิยม

พรรคอธิปไตยUsba

18/2550

 1. พรรคอธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/195/8.PDF) 2 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท เขียนอุดมการณ์พรรคกำกวม

พรรคเอกราชไทยUsba

9/2557

 1. พรรคเอกราชไทย Thai Idependent (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/066/135.PDF) 19 พฤษภาคม 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพัฒนาจังหวัด Country Development PartyUsba

29/2517

 1. พรรคพัฒนาจังหวัด Country Development Party (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคมหาชนUsba

31/2517

 1. พรรคมหาชน Mahachon Party (25 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคมหาชน 2547

พรรคพลังมหาชนUsba

14/2541

 1. พรรคพลังมหาชน Forcemass Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/005/124.PDF) 30 ธันวาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีแนวทางการปฏิบัติ

พรรคไทยมหาชนUsba

8/2545

 1. พรรคไทยมหาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00062261.PDF) 21 พฤษภาคม 2545 / อุดมการณ์ ทุนนิยมเสรี + อนุรักษ์นิยม

พรรคไทยรวมพลังUsba

4/2544

(11/2552)

 1. พรรคไทยรวมพลัง Thai United Mass Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/108/9.PDF) 15 ตุลาคม 2544 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีรายละเอียด
 2. พรรคไทยรวมพลัง 2552

พรรคไทยรักษาชาติUsba

(11/2552)

 1. พรรคไทยรักษาชาติ

พรรครัฐบุรุษUsba

35/2517

 1. พรรครัฐบุรุษ (26 พฤศจิกายน 2517) อุดมการณ์ รัฐสวัสดิการ

พรรคสังคมประชาธรรมUsba

41/2517

 1. พรรคสังคมประชาธรรม (2 ธันวาคม 2517) มีอุดมการณ์ ธรรมาธิปไตย

พรรคขบวนการมวลชนUsba

42/2517

 1. พรรคขบวนการมวลชน The People Movement Party (3 ธันวาคม 2517) มีอุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคมวลชนUsba

20/2528

44/2538

5/2545

 1. พรรคมวลชน Mass Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/084/10.PDF) / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคมวลชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/028/7.PDF)

พรรคพลังมวลชนUsba

2/2554

 1. พรรคพลังมวลชน Mass Power Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/101/6.PDF) 18 กุมภาพันธ์ 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคทางเลือกใหม่Usba

(5/2525)

2/2561

 1. พรรคทางเลือกใหม่ 11 มีนาคม 2549
 2. พรรคทางเลือกใหม่ New Alternative Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T34.PDF) อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคธรรมาธิปไตยUsba

46/2519

45/2538

 1. พรรคธรรมาธิปไตย Dhammacracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/027/1.PDF) 22 มกราคม 2519 / อุดมการณ์ สายกลาง
 2. พรรคธรรมประชาธิปไตย The Dharma Democracy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/033/77.PDF) 30 มีนาคม 2538 / มีอุดมการณ์

พรรคไทยธรรมาธิปไตยUsba

7/2542

 1. พรรคไทยธรรมาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/046/59.PDF) 15 มิถุนายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคธัมมาธิปไตยUsba

2/2546

 1. พรรคธัมมาธิปไตย Dhammocratic Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130241.PDF) 13 สิงหาคม 2546 / อุดมการณ์ สันตินิยม + ธรรมาธิปไตย

พรรคสยามธรรมาธิปไตยUsba

15/2552

 1. พรรคสยามธรรมาธิปไตย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/125/122.PDF) 16 สิงหาคม 2552 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคไทสังคมUsba

47/2519

 1. พรรคไทสังคม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/027/68.PDF) 2 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคสังคมไทยUsba

10/2542

 1. พรรคสังคมไทย Thai Social Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/070/24.PDF) 3 กันยายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคสังคมไทUsba

15/2549

 1. พรรคสังคมไท Social Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/087/115.PDF) 20 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์ สังคมนิยม + อนุรักษ์นิยม

พรรคพลังสังคมไทยUsba

3/2554

 1. พรรคพลังสังคมไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/108/76.PDF) 11 กุมภาพันธ์ 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพิทักษ์ไทยUsba

48/2519

12/2543

 1. พรรคพิทักษ์ไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/027/76.PDF) 2 กุมภาพันธ์ 2519 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคพิทักษ์ไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/088/22.PDF) 16 สิงหาคม 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยพิทักษ์ไทยUsba

4/2546

 1. พรรคไทยพิทักษ์ไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130805.PDF) 19 สิงหาคม 2546 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน + มีอารัมภบท

พรรคพลังธรรมUsba

21/2531

 1. พรรคพลังธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/095/11.PDF) 9 มิถุนายน 2531 / มีอุดมการณ์**
 2. พรรคพลังธรรมใหม่

พรรคพลังแห่งธรรมUsba

2/2554

 1. พรรคพลังแห่งธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/128/117.PDF) 2 พฤษภาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสหธรรมUsba

15/2550

 1. พรรคสหธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/178/59.PDF) 1 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคคุณธรรมUsba

32/2550

 1. พรรคคุณธรรม Moral Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/032/1.PDF) 8 พฤศจิกายน 2550 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคเทียนแห่งธรรมUsba

4/2551

 1. พรรคเทียนแห่งธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/070/104.PDF) 28 เมษายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยรักธรรมUsba

12/2556

 1. พรรคพลังประเทศไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/100/66.PDF) 31 กรกฎาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักษ์ธรรมUsba

15/2556

 1. พรรครักษ์ธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/114/108.PDF) 4 กันยายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยธรรมUsba

9/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0001.PDF

พรรคแผ่นดินธรรมUsba

19/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0079.PDF

พรรคความหวังใหม่Usba

26/2533

6/2545

 1. พรรคความหวังใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/216/442.PDF) 11 ตุลาคม 2533 / มีอุดมการณ์

พรรคสามัคคีธรรมUsba

30/2535

 1. พรรคสามัคคีธรรม Justice Unity Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/006/8.PDF) 3 มกราคม 2535 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคชาติสามัคคีUsba

1/2542

14/2549

 1. พรรคชาติสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/009/123.PDF) 13 มกราคม 2543 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม
 2. พรรคชาติสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/087/79.PDF) 18 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังสามัคคีUsba

8/2543

 1. พรรคพลังสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/061/100.PDF) 9 มิถุนายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบทพรรคไทยมหารัฐ The Greater Thai Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/065/2.PDF) 14 มิถุนายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีคำปรารภ

พรรคไทยสามัคคีUsba

18/2543

 1. พรรคไทยสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/111/32.PDF) 20 ตุลาคม 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคคนไทยสามัคคีUsba

12/2552

 1. พรรคคนไทยสามัคคี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/099/69.PDF) 18 มิถุนายน 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรครักสามัคคีUsba

19/2543

 1. พรรครักสามัคคี Party For Love and Unity (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/120/101.PDF) 9 พฤศจิกายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคประชาสามัคคีUsba

5/2552

 1. พรรคประชาสามัคคี Harmony People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/069/13.PDF) 23 พฤศจิกายน 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสหชีพUsba

39/2537

 1. พรรคสหชีพ Sahajiva Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/027/17.PDF) 4 กรกฎาคม 2537 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคสหกรณ์Usba

3/2543

 1. พรรคสหกรณ์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/041/7.PDF) 5 เมษายน 2543

พรรคพลังสหกรณ์Usba

2/2555

 1. พรรคพลังสหกรณ์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/037/21.PDF) 20 กุมภาพันธ์ 2555 / อุดมการณ์ ชาตินิยม + สหกรณ์

พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยUsba

8/2557

 1. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/066/101.PDF) 16 พฤษภาคม 2557/ อุดมการณ์สังคมประชาธิปไตย (รัฐสวัสดิการ+ทุนนิยม)

พรรคเพื่อฟ้าดินUsba

(3/2543)

 1. เปลี่ยนชื่อพรรคสหกรณ์ เป็นเพื่อฟ้าดิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/050/25.PDF)

พรรคนำไทยUsba

40/2537

2/2545

 1. พรรคนำไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/046/19.PDF) 4 ตุลาคม 2537 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน
 2. พรรคนำไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00046309.PDF) 12 มีนาคม 2545 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคปฏิรูปUsba

53/2541

 1. พรรคปฏิรูป (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/021/103.PDF) 10 กุมภาพันธ์ 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคปฏิรูปไทยUsba

1/2557

 1. พรรคปฏิรูปไทย Thai Reform Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/039/170.PDF) 25 กุมภาพันธ์ 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีรายละเอียด

พรรคประชาชนปฏิรูปUsba

7/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/087/T_0063.PDF

พรรคไทยรักไทยUsba

1/2541

 1. พรรคไทยรักไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/070/101.PDF) 24 กรกฎาคม 2541 / อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

พรรคเพื่อไทยUsba

7/2550

 1. พรรคเพื่อไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/174/1.PDF) 20 กันยายน 2550 / อุดมการณ์**

พรรคไทยเพื่อไทยUsba

11/2553

 1. พรรคไทยเพื่อไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/142/78.PDF) 12 มิถุนายน 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อธรรมUsba

12/2553

 1. พรรคเพื่อธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/161/175.PDF) 2553 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม + สิ่งแวดล้อมนิยม

พรรคพลังไทยรักไทยUsba

16/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0200.PDF

พรรครัฐไทยUsba

11/2551

 1. พรรครัฐไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/099/29.PDF) 25 มิถุนายน 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเพื่อชาติUsba

17/2556

 1. พรรคเพื่อชาติ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/116/86.PDF) 18 กันยายน 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์Usba

6/2541

 1. พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/085/145.PDF) 14 กันยายน 2541 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคมหารัฐพัฒนาUsba

10/2553

 1. พรรคมหารัฐพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/142/44.PDF) 15 พฤษภาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยมหารัฐพัฒนาUsba

(10/2553)

 1. พรรคไทยมหารัฐพัฒนา 21 สิงหาคม 2554

พรรคชีวิตใหม่Usba

8/2541

 1. พรรคชีวิตใหม่ New Life Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/110/140.PDF) 29 ตุลาคม 2541 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคชีวิตที่ดีกว่าUsba

13/2542

 1. พรรคชีวิตที่ดีกว่า Better Life Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/083/128.PDF) 6 ตุลาคม 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตUsba

6/2556

 1. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต The Quality of Life Development Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/062/42.PDF) 7 มีนาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อชีวิตใหม่Usba

25/2556

 1. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/017/22.PDF) 7 พฤศจิกายน 2556/ อุดมการณ์ไม่มี

พรรคเอกราชUsba

6/2542

 1. พรรคเอกราช (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/046/7.PDF) 4 มิถุนายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรควิถีไทยUsba

(6/2552)

 1. พรรควิถีไทย 14 ตุลาคม 2543

พรรคไทยมั่นคงUsba

11/2542

 1. พรรคไทยมั่นคง (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/083/14.PDF) 30 กันยายน 2542 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจเสรีนิยม

พรรคกฤษไทยมั่นคงUsba

(11/2542)

 1. พรรคกฤษไทยมั่นคง 27 เมษายน 2547

พรรคไทยช่วยไทยUsba

14/2542

 1. พรรคไทยช่วยไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/086/17.PDF) 8 ตุลาคม 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยเข้มแข็งUsba

8/2553

 1. พรรคไทยเข้มแข็ง (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/109/15.PDF) 6 พฤษภาคม 2553 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม + อำนาจนิยมแบบขวา

พรรคธรรมรัฐUsba

16/2542

 1. พรรคธรรมรัฐ Good Governance Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/103/6.PDF) 30 พฤศจิกายน 2542 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจนง

พรรคธรรมาภิบาลสังคมUsba

6/2551

 1. พรรคธรรมาภิบาลสังคม The Good Governance Society Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/102/64.PDF) 29 สิงหาคม 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยพัฒนาUsba

7/2543

 1. พรรคไทยพัฒนา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/061/46.PDF) 2 มิถุนายน 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพัฒนาไทยUsba

1/2544

 1. พรรคพัฒนาไทย Thai Development Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/019/70.PDF) 15 กุมภาพันธ์ 2544 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคพัฒนาชาติไทยUsba

8/2546

 1. พรรคพัฒนาชาติไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00136152.PDF) 29 ธันวาคม 2546 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคร่วมพัฒนาชาติไทยUsba

5/2557

 1. พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/063/33.PDF) 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเผ่าไทUsba

13/2543

 1. พรรคเผ่าไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/089/34.PDF) 21 สิงหาคม 2543 / อุดมการณ์ ชาตินิยม

พรรคชาติพันธุ์ไทยUsba

27/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/005/T_0061.PDF

พรรคถิ่นไทยUsba

14/2543

 1. พรรคถิ่นไทย Thai Motherland Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/089/81.PDF) 24 สิงหาคม 2543 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรครักษ์ถิ่นไทยUsba

1/2545

 1. พรรครักษ์ถิ่นไทย The Green Party of Thailand (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00053775.PDF) 22 กุมภาพันธ์ 2545 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม + สิ่งแวดล้อมนิยม

พรรคดุลยภาพUsba

13/2550

 1. พรรคดุลยภาพ Green Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/176/29.PDF) 27 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคธรรมชาติไทยUsba

5/2546

 1. พรรคธรรมชาติไทย Thai Nature Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00131383.PDF) 26 สิงหาคม 2546 / อุดมการณ์ ธรรมชาตินิยม

พรรคนิติมหาชนUsba

15/2543

 1. พรรคนิติมหาชน Lawyer Public Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/106/15.PDF) 29 กันยายน 2543 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคนิติศาสตร์ไทยUsba

6/2549

 1. พรรคนิติศาสตร์ไทย Thai Law Jurisprudence Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/068/61.PDF) 8 มิถุนายน 2549 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคสร้างสรรค์ไทยUsba

7/2545

 1. พรรคสร้างสรรค์ไทย Thai Creation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00062260.PDF) 17 พฤษภาคม 2545 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยสร้างสรรค์Usba

13/2553

 1. พรรคไทยสร้างสรรค์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/170/13.PDF) 18 สิงหาคม 2553 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคพลังสร้างสรรค์Usba

15/2554

 1. พรรคพลังสร้างสรรค์ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/129/139.PDF) 26 พฤษภาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคแก้ปัญหาชาติUsba

10/2545

 1. พรรคแก้ปัญหาชาติ National Solution Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00099921.PDF) 19 สิงหาคม 2545 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรครู้แจ้งเห็นจริงUsba

8/2547

 1. พรรครู้แจ้งเห็นจริง Thai Enlightenment Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149787.PDF) 10 กันยายน 2547 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคทางเลือกที่สามUsba

9/2547

 1. พรรคทางเลือกที่สาม Third Alternative Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149854.PDF) 15 กันยายน 2547 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคประชาราชUsba

1/2549

 1. พรรคประชาราช (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00181708.PDF) 10 มกราคม 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคขัตติยะธรรมUsba

3/2552

 1. พรรคขัตติยะธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/104.PDF) 17 กุมภาพันธ์ 2552 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคอยู่ดีมีสุขUsba

17/2549

 1. พรรคอยู่ดีมีสุข (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/090/71.PDF) 24 กรกฎาคม 2549 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคนำวิถีUsba

1/25550

 1. พรรคนำวิถึ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/151/3.PDF) 10 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสตรีเพื่อชาติUsba

6/2550

 1. พรรคสตรีเพื่อชาติ National Women Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/168/5.PDF) 19 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคอุดมรัฐUsba

10/2550

 1. พรรคอุดมรัฐ Utopia Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/162/47.PDF) 25 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยภูพานUsba

12/2550

 1. พรรคไทยภูพาน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/176/1.PDF) 27 กันยายน 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคมัชฌิมาUsba

14/2550

 1. พรรคมัชฌิมา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/178/5.PDF) 1 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ สายกลาง

พรรคมัชฌิมาธิปไตยUsba

(14/2550)

 1. พรรคมัชฌิมาธิปไตย 6 ตุลาคม 2550

พรรคกลางUsba

34/2561

 1. พรรคกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/013/T_0150.PDF

พรรคไทยร่ำรวยUsba

16/2550

 1. พรรคไทยร่ำรวย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/3.PDF) 2 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคศิลปินUsba

22/2550

 1. พรรคศิลปิน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/202/44.PDF) 3 ตุลาคม 2550 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคสาธารณชนUsba

2/2551

 1. พรรคสาธารณชน Public Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/070/30.PDF) 18 เมษายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสุวรรณภูมิUsba

7/2551

 1. พรรคสุวรรณภูมิ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/102/120.PDF) 8 กันยายน 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคนิติภูมิไทยUsba

1/2553

 1. พรรคนิติภูมิไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/018/51.PDF) 29 ธันวาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพอเพียงUsba

12/2551

 1. พรรคพอเพียง (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/035/113.PDF) 26 พฤศจิกายน 2551 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง

พรรคไทยพอเพียงUsba

4/2553

 1. พรรคไทยพอเพียง (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/080/10.PDF) 31 มกราคม 2553 / อุดมการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง

พรรคเงินเดือนประชาชนUsba

1/2552

26/2556

 1. พรรคเงินเดือนประชาชน People Salary Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/046/32.PDF) 16 มกราคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท
 2. พรรคเงินเดือนประชาชน People Wage Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/017/50.PDF) 2556/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคครูไทยเพื่อประชาชนUsba

13/2552

16/2554

 1. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน Thai Teacher's For People Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/102/50.PDF) 7 สิงหาคม 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท
 2. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/132/183.PDF) 5 มิถุนายน 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคภพไทUsba

14/2552

 1. พรรคภพไท (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/121/130.PDF) 4 สิงหาคม 2552 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคพลังคนกีฬาUsba

17/2552

 1. พรรคพลังคนกีฬา Sport Party of Thailand (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/145/7.PDF) 12 กันยายน 2552 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคเราเพื่อนกันUsba

6/2552

 1. พรรคเราเพื่อนกัน We are Friends Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/079/18.PDF) 13 กุมภาพันธ์ 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่อนไทยUsba

10/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0359.PDF

พรรคไทยทันทุนUsba

9/2553

 1. พรรคไทยทันทุน Thai Capital Awareness Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/109/86.PDF) 9 มิถุนายน 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคไทยเป็นสุขUsba

14/2553

 1. พรรคไทยเป็นสุข (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/190/15.PDF) 26 กรกฎาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์

พรรคบำรุงเมืองUsba

15/2553

 1. พรรคไทยเป็นสุข (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/190/15.PDF) 26 กรกฎาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์

พรรคพลานุภาพUsba

16/2553

 1. พรรคพลานุภาพ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/008/10.PDF) 26 ตุลาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์

พรรคคุ้มเกล้าไทยUsba

1/2554

 1. พรรคคุ้มเกล้าไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/047/38.PDF) 22 ธันวาคม 2553 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคอารยธรรมUsba

5/2554

 1. พรรคอารยธรรม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/116/22.PDF) 21 มีนาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังชลUsba

10/2554

 1. พรรคพลังชล (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/120/48.PDF) 6 เมษายน 2554 / อุดมการณ์ สิ่งแวดล้อมนิยม

พรรคสร้างไทยUsba

13/2554

 1. พรรคสร้างไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/129/59.PDF) 30 เมษายน 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคยางพาราไทยUsba

14/2554

 1. พรรคยางพาราไทย Thai Rubber Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/129/98.PDF) 12 พฤษภาคม 2554 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคสัจจนุภาพUsba

1/2555

 1. พรรคสัจจนุภาพ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/030/116.PDF) 13 กุมภาพันธ์ 2555 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน

พรรคถิ่นกาขาวUsba

9/2555

 1. พรรคถิ่นกาขาว (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/110/112.PDF) 2555 / อุดมการณ์ พุทธนิยม

พรรคทวงคืนผืนป่าแห่งประเทศไทยUsba

1/2556

 1. พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย Thai Forest Land Reclamation Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/022/113.PDF) 9 มกราคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคพลังอุดรUsba

2/2556

 1. พรรคพลังอุดร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/039/23.PDF) 28 กุมภาพันธ์ 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคพลังงานไทยUsba

3/2556

 1. พรรคพลังงานไทย Thai Energy Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/047/48.PDF) 13 มีนาคม 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคไทยถาวรUsba

7/2556

 1. พรรคไทยถาวร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/071/19.PDF) 1 พฤษภาคม 2556 / อุดมการณ์ อนุรักษ์นิยม

พรรคอาสาสมัครไทยUsba

14/2556

 1. พรรคอาสาสมัครไทย (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/112/81.PDF) 2556 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคอนาคตไทยUsba

3/2551

 1. พรรคอนาคตไทย Thailand's Future Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/070/70.PDF) 2551 / อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-มีอารัมภบท

พรรคเพื่ออนาคตUsba

18/2556

 1. พรรคเพื่ออนาคต For The Future Party (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/123/62.PDF) 18 กรกฎาคม 2556 / อุดมการณ์ ชาตินิยม + อนุรักษ์นิยม

พรรคอนาคตใหม่Usba

8/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/087/T_0104.PDF

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยUsba

2/2557

 1. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย Commoner Party of Thailand(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/039/205.PDF) 5 มีนาคม 2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคมหาประชาชนUsba

6/2557

 1. พรรคมหาประชาชน (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/063/69.PDF) 6 พฤษภาคม2557/ อุดมการณ์ไม่ชัดเจน-ไม่มีอารัมภบท

พรรคคลองไทยUsba

20/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0451.PDF

พรรครวมพลังประชาชาติไทยUsba

12/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/095/T_0324.PDF

พรรคไทยรุ่งเรืองUsba

25/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/003/T_0255.PDF

พรรคไทยศรีวิไลย์Usba

11/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/003/T_0176.PDF

พรรคพลังรักUsba

26/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/007/T_0028.PDF

พรรคพลังแผ่นดินทองUsba

33/2561

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/013/T_0090.PDF