Ang populasyon mao ang gidaghanon sa mga tawo nga nagapuyo sa usa ka lugar.