Ang Katilingban o katilingban sa katawhan nagpasabot nga kini mao ang hugpong o duot sa katawhan nga nagkahiusa o mulupyo sa usa ka banwa nga diin nag tapok ang mga katawhan ug nag dait ug nag kasinabot sa usa ka sistema ug kultura. Ang Katlilingban na mugna pinaagi sa relasyon o panagdait sa matag-usa. Basi sa pangduki-duki sa modernong seyensya, ang katilingban nga daku ug daghan nga ginsakpan ug nagkasinabot sa usa ka sistema mu labaw nga mas gamhanan ug may kusog nga mahimong ehemplo sa gagmay nga katilingban nga nakapalibot niini.

Ang panagtimbayayungay sa usa ka katilingban kauban sa iyang mga ginsakpan dili mahitabo kung walay panagkahi-usa nga diin matag-usa motampo niini. Matag usa ka meyembro sa usa ka katilingban makatagamtam sa bunga nga paglambo pinaagi sa sa panagdaitay, pag tinabangay ug pag tambayayungay sa matag sakop niini.

Ang Katilingban paga mandu-an sa mga utukan nga meyembro sa maong kumunidad. Ang ka lantip sa alimpatakan ug pangisip sa pag mugna ug mga mandu nga himoong basihan sa pamala-od kon balaod-non sa usa ka kumonidad aron sa pagkahiusa ug pagkahapsay sa pamuno ug giya e latid sa usa ka katilingban.

Sa lalum nga pagsabot, ang katiligban usa ka panon, o hugpong, sa mga katawhan nga nanginabuhi sa usa ka banwa kon lugar nga diin sila nanginabuhi uban sa sagol-sagol nga mga hugpong sa nagka lain laing kagikan aron sa pag mugna sa sistema sa pag negosyo, palambo sa usa ka banwa og pag panagdait, paghimog mga buhatan, tulunghaan, tabuan, Merkado, ug sa bisan unsang tumong ug tuyo. Ang Katilingban mao ang kada katawhan nga anaa sa maong banwa. Ang katlingban mao ikaw.