Ang klase maoy grupo sa mga estudyante nga gitudloan sa usa ka guro.