Ang kodigo Napoleon mao ang usa ka libro sa balaod nakahukom sa Napoleon. Sinasalamin ng batas na ito ang kaisipang kinamumuhian sa Panahon ng Kaliwanagan o Enlightenment at itinuring ang lahat ng Pranses na magkakapantay anuman ang katayuan sa buhay.