Ang meskita mao ang balay-alampoanan sa mga Muslim.