Panem et circenses mao ang distraksyon gikan sa gubirno.