Pangulo sa unibersidad

Ang Pangulo sa Unibersidad mao kini ang pinaka-taas nga opisyal sa administrasyon sa usa ka tulunghaan o eskwelahan. Sa naangdan, ang Pangulo mao ang gitahasan sa Board of Trustees, o Board of Regents nga maoy mo implementar sa mga polisiya ug mga programa sa tulunghaan.