Ang patik sa isang produkto kun serbisyo maoy konektado sa kompaniya niini.