Basque Country in Spain and France

Ang Binasko maoy pinulongan sa noresteng Espanya ug sudowesteng Pransya. Pinulongan Basko pina ka tigolang sa Europa.

Basque dialects

Libros: Michel Morvan, Les origines linguistiques du basque, Bordeaux, 1996.