Ablihi ang meyn nga menu

Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko.

Rosaryo
MaryRose-rosary-81A1414h.jpg
Rosaryo

Mga sulod

Timaan sa KrusUsba

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak Ug sa Espiritu Santo. Amen


Timaan sa Santa Krus


Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios Namo.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen

Mituo AkoUsba

Mituo ako sa Dios, nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa Langit ug sa yuta. Mituo ako kang Hesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay, gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, niadto siya sa mga nangamatay ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan makagagahum sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay.Nagatuo ako sa espiritu santo sa santa eglesia katolika,sa tanang mga anghel ug mga santos,sa kapasayloan sa mga sala,sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan,Amen

Amahan NamoUsba

Amahan Namo, nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan umabut kanamo ang Imong Gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dile mo kami itugyan sa panulay. hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen

Maghimaya ka MariaUsba

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria inahan ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Himaya sa AmahanUsba

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

O Hesus ko!Usba

Oh! Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. Amen.

Mga MisteryoUsba

MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado)

1. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32.
5. Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52

MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Marcos 14:32-36..
2. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Ginoo sa usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1..
3. Ang Pagpurongpurong ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20..
4. Ang Pagpas-an ni Hesus sa Krus paingon sa Bukid sa Kalbaryo: Juan 19:12-16..
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46..

MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo)

1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka ni Hesus sa Langit: Lukas 24:50-53.
3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54.
5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6.

MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes)

1. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17
2. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12
3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15
4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9
5. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan 13:1

Maghimaya Ka RaynaUsba

Maghimaya ka Rayna,

Inahan sa kaluoy ug kinabuhi,

Kinatam-is ikaw ang gi-lauman namo,

Maghimaya Ka!

Nagapanawag kami kanimo,

Kaming mga hininginlang anak ni Eba,

Nagapanghupaw kami,

Nanag-agulou, nanagpanghilak,

Dinhi niining walog nga luhaan.

Nan senyora among mag-alampo, ipakita mo kanamo kanang imong ga mata nga maloloy-on

Kon tapos na kining paghingilin

ipakita mo kanamo

Ang imong Anak nga si Hesus,

Ang Mahal nga Bunga sa tiyan mo.

Ay maaghop!, Ay maluluy-on,

Ay matam-is nga Birhen Maria!

ipakita mo kanamo 

Ang imong Anak nga si Hesus, Ang Mahal nga Bunga sa tiyan mo. Ay maaghop!, Ay maluluy-on, Ay matam-is nga Birhen Maria!


(MANGUNAHAY): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios,

(TUBAG) : Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo.

Litanya Sa Mahal Nga BirhenUsba

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo Kaloy-i Kami

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo, Dungga Kami

Kristo, Pamatia Kami

Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami

Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami

Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami

Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami

IG-AMPO MO KAMI

Santa Maria,

Santa nga Inahan sa Dios,

Santa nga Birhen sa mga Birhen,

Inahan Ni Kristo,

Inahan sa Grasya sa Dios,

Inahan nga putli,

Inahan nga wala hilabti,

Inahan nga sa sala wala mabuling,

Inahan Nga Buotan,

Inahan Nga Takus Dayegon,

Inahan sa Kanunayng Panabang,

Inahan sa Magbubuhat,

Inahan sa Manluluwas(Manunubos),

Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,

Birhen nga Gitahud Namo,

Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,

Birhen nga Gamhanan,

Bitrhen nga Maloloy-on,

Birhen nga Matoohon,

Salamin sa Katarungan,

Lingkoranan sa Kinaadman,

Hinungdan sa Among Kalipay,

Kalis sa Espiritohanon,

Kalis sa Kadungganan,

Mabulokong Kalis sa Paghalad, .

Rosa nga Dili Matukib,

Lantawan ni David,

Lantawan nga Garing,

Balay nga Bulawan,

Arka sa Kasabotan,

Ganghaan sa Langit,

Bitoon sa Kabuntagon,

Kaayohan sa mga Masakiton,

Dalangpanan sa mga Makasasala,

Maglilipay sa Mga nanagsubo,

Hinabang sa mga Kristiyanos,

Rayna sa mga Angheles,

Rayna sa mga Patriyarka,

Rayna sa mga Propeta,

Rayna sa mga Apostoles, .

Rayna sa mga Martires,

Rayna sa mga Kompesores,

Rayna sa Mga Birhen,

Rayna sa mga Santos,

Rayna nga Gipanamkon sa sala nga Panulondon,

Rayna nga Gipanamkon sa langit,

Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,

Rayna sa Pamilya,

Rayna sa Kalinaw,

Kordero sa DiosUsba

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: kaloy-i Kami

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen.

Mag-ampo kitaUsba

O Dios Kansang Anak nga bugtong, namatay ug nabanhaw pagusab, nagadangat alang kanamo, sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi, pinaagi sa Iyang Kinabuhi, Kamatayon ug Pagkabanhaw, pinaagi sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria,ug madawat namo ang ilang Ginasaad. Tungod sa Maong Jesukristo nga Among Ginoo. Amen

Mga sumpay sa gawasUsba