Ang websayt usa kini ka panid o pahina sa internet nga nagapakita o nagasaysay ug mga detalye kabahin sa tag-iya sa maong websayt. Ang websayt kasagarang gigamit para sa negosyo, balita, edukasyon, esports, ug uban pa.