Ang talinggikit maoy iglalanggikit nga ginasuksok sulod sa tema sa pulong.