Ang taponggikit maoy iglalanggikit nga ginadugtong despwes sa tema sa pulong.