Nasod ang Tsina sa Asya.

Ang Tsina nabahin sa duha ka kagamhanan: