Ang unanggikit maoy iglalanggikit nga ginadugtong antes sa tema sa pulong.