Ang utin mao ang organo alang sa pagpadaghan sa mga laki, tawo man, o mananap. Kini gigamit usab sa pag-ihi.