Wikipedia:Mga mahimo mo karon dayon

Kini ang pipila sa mga butang nga mahimo mo karon dayon ug wala magkinahanglan og dugayng panahon.