Ang bulan mopasabot sa:

Sa ibabaw sa mga knuckles (dilaw): 31 nga adlaw tali sa mga knuckles (asul): 30 nga adlaw): 30 adlaw
Sa ibabaw sa mga knuckles (dilaw): 31 nga adlaw
tali sa mga knuckles (asul): 30 nga adlaw): 30 adlaw