Ang latitud, kasagarang girepresentar sa Griyegong letra phi (Φ) mipakita sa lokasyon sa usa ka lugar sa kalibotan (o ubang planeta) amihanan o habagatan sa ekwador. Ang mga Linya sa Latitud mao ang mga linyang pababag sidlakan-pakasadpan sa mga mapa. Sa teknikal, ang latitud mao ang sukod anggular sa degri (marka mao ang °) sugod 0° sa ekwador (babaw nga latitud) hangtod 90° sa mga polo (90° N o +90° para sa Amihanang Polo (North Pole) ug 90° S o −90° para sa Habagatang Polo (South Pole)). Ang anggulo nga komplementaryo sa latitud gitawag nga kolatitud.