Ang bukgan ananap maoy organismong myembro sa ginghariang punoan sa mga mananap.