Ang Bag-ong Tugon ang ikaduhang parte sa Bibliya, nga santos nga basahon sa Kristyanismo. Ang mga nahisgutang treinta y nueve kun 39 ka kasulatan mao ang gitawag sa mga Kristohanon nga Daang Tugon. Ang Bag-ong Tugon gilangkuban og 27 ka kasulatan. Una na niini ang upat ka sulat mahitungod sa Ebanghelyo: Sulat ni San Mateo, Sulat ni San Marcos, Sulat ni San Lucas, ug Sulat ni San Juan. Gisundan kini sa sulat mahitungod sa Buhat sa mga Apostoles. Ang ikaunom nga bahin sa Bag-ong Tugon nga mao ang ika-cuarenta y cinco nga han-ay sa Bibliya mao ang Sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga sulat sad ni Pablo ang nagsunod-sunod: 1 og 2 mga Taga-Corinto , mga Taga-Galacia, mga Taga-Éfeso, mga Taga-Filipos, mga Taga-Colosas, 1 og 2 mga Taga-Tesalónica, 1 og 2 kang Timoteo, kang Tito, kang Filemón, sa mga Ebreo. Ang ikabeynte sa "Bag-ong Tugon" nga mao ang ika-cincuenta y nueve ka libro sa Bibliya mao ang sulat ni San Jacobo. Gisundan sa 1 og 2 ni San Pedro. Dayon gisundan sa mga kasulatan ni San Juan Rebelador (1, 2 og 3 ni Juan). Ang ika-sesenta y cinco ka sulat sa Bibliya mao ang sulat ni San Judas. Gisundan kini sa "Bugna" ni San Juan.

Evangelist Mathäus Dis Der Engel, ni Rembrandt, 1661
Evangelist Mathäus Dis Der Engel, ni Rembrandt, 1661

Tan-awa usab usba

Mga sumpay sa gawas usba