Ang Daang Tugon mao ang unang parte sa Bibliya, nga santos nga basahon sa Kristyanismo.

Ang maong 39 ka kasulatan nagpasi-ugda sa Henesis nga gilangkoban sa kasaysayan sa pagbuhat sa Diyos sa mga langit ug yuta, lakip na ang pag-umol Niya sa nagkainlaing may kinabuhi (mga tanaman, mga kahayupan, mga kinabuhi ilalom sa dagat, mga kalanggaman ug mga nilalang nga nagkamang ibabaw sa yuta). Gisundan ang Henesis sa Eksodo nga naghisgut mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan sa Diyos didto sa awa-aw nga dapit gawas sa yuta sa Ehipto uban kang Moises, ang igsoon ni Propeta Aaron og ni Miriam. Dinhi mabasa sa Eksodo ang mga katingalahang gahum sa Diyos nga Iyahang gipakita ngadto sa malupigong Paraon pinaagi kang Moises. Misunod ang Lebitiko, ang kasulatan mahitungod sa mga pamaagi sa kinabuhi sa mga Israelita o ang kaliwatan ni Jacob. Dayon ang ika-upat nga libro o basahon mao ang Numeros. Og ang Ikalimang sulat ni Moises mao ang Dyuteronomyo. Dinhi natapos ang gitawag nga Pentatyuko.

Ang ikaunom nga bahin sa Bibliya mao ang Josue. Dayon ang kasulatan mahitungod sa mga Maghuhukom. Gisunod usab dayon ang sulat ni Rut. Ang ikasiyam ug ang ikanapulo ang mga basahon sa Samuel. Ikaonse ug ang ikadose ang Mga Hari. Ikatrese ug ikakatorse ang Mga Kronika. Ikakinsi ang sulat ni Esdras. Ikadisisais ang sulat ni Nehemias. Ikadisisiyete ang libro ni Ester. Ikadisi-otso ang libro ni Job.

Gisundan ang libro ni Job sa Mga Awit ni David, nga usa sad ka "magtutula." Unya, gisundan ang "Mga Awit" sa "Proberbyo" o Mga Panultihon ni Salomon, anak ni David. Ang ikabiyenti-unong sulat sa Bibliya mao ang "Eklesyastes." Ang ikabiyentidos mao ang Awit ni Solomon.

Ang basahon ni Propeta Isaias nga mao ang ikabiyentitres sa han-ay sa balaang kasulatan nagahisgot og mga tagna mahitungod sa pagkahibalik sa kanhing katawhan nga matinumanon sa kasuguan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac ug Diyos ni Jacob. Ang ikabiyentikuwatro mao ang basahon ni Jeremias diin mabasa ang tagna sa usa ka kaliwatan nga mapasalamaton sa Diyos. "Mga Lamentasyon" o Pagbangotan mao ang ikabiyentisinkong libro.

Ginsunda kini sa libro sa mga uban pang mga propeta sa Dios: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Ageo, Zacarias, ug Malaquias.

Tan-awa usab

usba


Galeriya sa hulagway

usba