Wikipedia:Piniling artikulo/Septiyembre, 2007

Ang Statue of Liberty sa New York, ang iladong monumento sa Estados Unidos

Ang Tinipong Bansa sa Amerika kun (Ininggles: The United States of America kun USA) usá ka republiká nga pederál nga gilangkóban sa kalím-an ka bánsà. Nahimutáng sa túngà-túngang bahin sa Amihanáng Ameriká ang kadaghánan sa mga bansa. Adúnay kaugalíngong pangagamhánan ang matag bansa ubós sa sistémang pederalísmo. Adúnay duhá ka kamad-ánhong utlánan ang Tinipong Bansa, síkbit sa Meksikó ang usa ug sa Kanáda usáb ang láing usá. Gilibotân kiní sa nagkadaíyang katubígan sáma sa Kaláwrang Pasipikó, Dágat Bering, Kaláwrang Arktikó, úg Kaláwrang Atlantikó. Dílì akip sa unay ang duhá ka bansa sa Alaska úg Hawaii sa nahibilíng 48 ka bansa. Sama sab nga dílì súmpay-kamád-an ang uság usá. Náay koleksyon sa mgá distríto, teritóryo úg ubán pang ginsakópang panggawás ang EU sa ubáng párte sa kalibótan. Komón nga gitawág og “Amerkáno” ang katáwhan sa Tinipong Bansa.